werkwijze en kwaliteit

 • Na de aanmelding volgen een of meerdere intakegesprekken. Als het nodig is kan er een psychodiagnostisch onderzoek verricht worden.In de intake wordt ingegaan op de hulpvraag en de achtergronden daarvan. We kijken gezamenlijk naar wat de meest passende hulp is. Ook tijdens de behandeling staan we regelmatig stil bij het verloop van de therapie.
 • Daarnaast is het per 1 januari 2017 verplicht gebruik te maken van Routine Outcome Monitoring (ROM). Hiervoor vraag ik, periodiek één of enkele vragenlijsten in te vullen. De vragenlijsten hebben betrekking op de problematiek en/of het verloop van de therapie.
 • Na de onderzoeksfase wordt in samenwerking met ouders en kind of volwassene een behandelplan opgesteld en uitgevoerd.
 • Tijdens de diagnostiek en behandeling kunnen collega behandelaren betrokken worden. Ik werk samen met een psychiater, die ik in voorkomende gevallen kan consulteren.
 • De gegevens van iedere afgesloten behandeling worden voor beleidsdoeleinden van de overheid geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd.

Kwaliteit

 • Bij de LVVP 2022 staat uitgebreide informatie over uw rechten als cliënt.
 • Informatie over mijzelf en mijn praktijkvoering zijn vastgelegd in mijn kwaliteitsstatuut. Mijn praktijkvoering voldoet aan de eisen zoals die zijn neergelegd in de kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde ggz-praktijk van de LVVP, gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving.
 • Als Orthopedagoog Generalist en Psychotherapeut ben ik gehouden aan de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. Hierover vindt u meer informatie op de site WGBO.
 • Voor mij is de beroepscode voor orthopedagogen en psychotherapeuten van toepassing. In deze beroepscode is onder andere geregeld dat alles wat ter sprake komt, strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat informatie aan derden slechts wordt gegeven na uw schriftelijke toestemming. (privacystatement)
 • Er is door de beroepsvereniging voorzien in een klachtenregeling.
  Voor verdere informatie kunt u terecht bij de Landelijke Verenging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP).

 Registraties

 • Ik ben geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen, de NVO, als Orthopedagoog Generalist.
 • Ik ben lid van de EMDR vereniging Nederland, en van de LVVP, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten.
 • In het overheidsregister voor de beroepen in de gezondheidszorg (BIG) ben ik geregistreerd als Psychotherapeut (BIG-nummer:29914180116).
 • AGB-codes: praktijk  94062088  / zorgverlener 94013982.
 • Mijn praktijk  is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 63351455.